Friday, November 8, 2019

Lời Ru Của Mẹ - nhạc Nguyễn Văn Thơ 
                      thơ Nguyễn Chơn ViễnGiáng Hương trình bày