Tuesday, September 1, 2020

Tia Nắng Hoàng Hôn/Vầng Trăng Bán Nguyệt 
                   - ảnh Đặng Đức Cương