Thursday, September 13, 2018

Trọng Lú Cầu Viện - Hồ Công Tâm


Vũng lầy Tàu Khựa bước không ra,
Trọng Lú quay sang níu kéo Nga.
Dựa dẫm quan thày khi lập quốc,
Nương nhờ “đồng chuột” lúc tang gia!
Tham quyền cố vị lòi đuôi cáo,
Thủ lợi ô danh ló cẳng gà.
Nhà Sản suy vong thời mạt vận,
Toàn dân vùng dậy diệt quần ma

September 2018
Hồ Công Tâm