Monday, July 9, 2018

Mặt Trời Đã Ở Hướng Tây - ảnh Đặng Đức Cương