Tuesday, July 10, 2018

Việt Nam Của Người Việt Nam - Trần Quốc Bảo

Việt Nam của người Việt Nam 
Biên thùy phía Bắc, Nam Quan, giáp Tầu 
Xuôi nam, đến Mũi Cà Mâu 
Ngoài khơi, các đảo thuộc châu thổ nhà: 
Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa 
Hiển nhiên, một cõi sơn hà Việt Nam

Việt Nam của người Việt Nam 
Mà nay, lũ Cộng, gian tham cầm quyền 
Bán Biển, Đảo ; bán Cao nguyên 
Bán Đặc khu, lấy bạc tiền chia nhau 
Đứa nào nay cũng sang, giầu 
Hại dân, phản Nước!  dâng Tầu đất đai!

Việt Nam của người Việt Nam 
Không cho Cộng sản, bán giang san nhà! 
Toàn dân, từ trẻ đến già 
Một lòng ái quốc, chúng ta xuống đường! 
Tấc đất, là tấc máu xương 
Quyết lòng gìn giữ Quê Hương vẹn toàn!

Việt Nam của người Việt Nam 
Xuống đường giữ Nước, nào cam tội gì? 
Cớ sao Đảng chận đường đi? 
Cớ sao Đảng đánh, khác chi đòn thù? 
Cớ sao bắt dân bỏ tù? 
- Rõ ràng Cộng sản: kẻ thù của dân !!!

Việt Nam của người Việt Nam 
Xuống đường ta giữ vẹn toàn núi sông 
Hiên ngang nòi giống Tiên Rồng 
Hi sinh vì Nước, quyết không sợ gì 
Trước cơn Tổ Quốc lâm nguy 
Vùng lên giữ vững biên thùy Việt Nam! 

                      Trần Quốc Bảo 
                      Richmond, Virginia