Wednesday, June 13, 2018

Đặc Khu Định Phận/Chùm Khế Quê Hương/
                     Phụng Hoàng - thơ Nguyên Lạc
ĐẶC KHU ĐỊNH PHẬN 
.
Nam quốc sơn hà nam đế cư *
Đặc khu định phận tại lũ trư
Nhân dân than oán thì cũng mặc
Bịt tai bịt mắt chúng khư khư

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Đặc khu đã định nói cũng dư
Phương bắc chủ ta đà phán bảo
Ngu dốt chúng bây chống được ư?

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Đảng ta định phận chuyện thiên thư
Đặc khu nhất trí dâng Trung Quốc
Làm gì có chuyện thủ bại hư
.........
[*] Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên phân định tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
(Lý Thường Kiệt)

CHÙM KHẾ QUÊ HƯƠNG

Thôi em đành phải hận lòng
Chùm khế ngoài đỏ nhưng trong chua lè
Ngẫm nhìn non nước tái tê
Thấy ai bội bạc bán quê hương mình

Thôi em còn một chữ trinh
Hãy đem bán nốt chúng mình vong nô
Đang tâm chúng đốt cơ đồ
Giữ chi rồi lũ xí xô vào nhà

Nhớ câu "Nam quốc sơn hà *
Tiệt nhiên định phận" chúng ta nằm lòng
Bắc phương là lũ sói lang
Thế mà chúng gọi "Phụng hoàng" khiếp chưa?

 PHỤNG HOÀNG?

Quê hương thương mến của chung
Đảng sao lại nỡ điên khùng bán đi?
Chúng bây hãnh diện cái gì?
Sói lang phương Bắc gọi chi "Phụng hoàng"

Việt Nam sẽ chết lâm sàng
Tội bây bán nước muôn ngàn năm sau?!

Nguyên Lạc      06/2018