Thursday, July 23, 2020

Đợi Em - nhạc Mai Hoài Thu - 
                                   thơ Bạch Ngọc Phước


Đông Nguyễn trình bày