Saturday, February 8, 2020

Việt Nam Ơi! - thơ Như Thu


Từng nghe nước Việt sẽ dâng Tầu
Có phải quan thầy giấu nhẹm lâu?
Phương Bắc xe vào cha có nản?
Miền Nam giặc trú trẻ thêm sầu!
Bỏ qua chuyện quấy vì tham bạc
Nhận thức điều sai vẫn cúi đầu
Cả bọn ùa nhau cùng tẩu tán
Dân lành tức tưởi sụt sùi châu!!!

Như Thu