Friday, January 17, 2020

Hẹn Một Mùa Xuân - nhạc Nguyễn Văn Thơ 
                              thơ Đỗ Thị Minh Giang


Giáng Hương trình bày