Tuesday, December 3, 2019

Thu Về Ngoài Cửa Sổ 
                     - ảnh Đặng Đức Cương