Monday, November 4, 2019

Lời Biển - nhạc Phan Ni Tấn 
                                 thơ Hồng Thúy 
                               
Ngọc Mỹ trình bày