Thursday, February 7, 2019

Không Xuân - Nguyên Lạc
Khai Bút Đầu Năm 2


Phong yên tịnh tại tư quy xứ,
Viễn mục phi xuân diệc tự thương
(Đăng Quán Tước lâu - Lý Ích)*

Dịch thơ:

Gió khói đều vương niềm tưởng nhớ
Xuân nào có phải, lại buồn thương.
(Trần Trọng San)
.
Phóng dịch:
Sương khói chạnh niềm riêng cố xứ
Dõi mắt, xuân không, lệ đắng lòng!
.
Nguyên Lạc
………
* Lý Ích (748-829) tự Quân Ngu người Cổ Tang, Lũng Tây (nay thuộc huyện Vũ Uy, tỉnh Cam Túc), thi nhân đời Trung Đường.