Thursday, February 7, 2019

Chúc Xuân - thơ Nguyên Lạc
khai bút đầu năm

Thức dậy pha trà sáng nguyên xuân 
Mời em, hãy cạn chén thơ anh! 
Vị có ngọt ngào hay cay đắng 
Vẫn chúc đời nhau vạn sự lành!
  
Nguyên Lạc