Wednesday, January 9, 2019

Điệu Valse Buồn - nhạc Phạm Mạnh Cương 
                                            thơ Hồng Thúy
                                       

Ngọc Mỹ trình bày