Thursday, December 27, 2018

Rét Cằn - thơ Đặng Xuân Xuyến


Gói lời yêu vào lửa 
Em chùng chình bước qua 
Ngoái đầu, em thành lạ 
Ríu chiều hiu hắt mưa

Chân trần dạo ngõ xưa 
Lối về xa xăm quá 
Mấy mùa cây thay lá 
Rét cằn chẳng trổ hoa.

Làng Đá, 18.11.2018 
Đặng Xuân Xuyến