Monday, June 11, 2018

Thơ Xướng Họa - Ngô Đình Chương, Cao Mỵ Nhân, 
                             Hồ Công Tâm


Đổ Lệ
  
Bài thơ đổ lệ Việt Nam ơi 
Cộng Sản ma vương đội lốt người 
Chín đoạn lưỡi bò Tàu cướp đảo 
Ba khu kinh tế Trọng thâu lời 
Công an, Quân đội mau lên tiếng 
Trí thức,Thanh niên chớ nín hơi 
Cách mạng trong, ngoài cùng một nhịp 
Biên cương phải giữ dẫu xương phơi...

NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG

Phách Gọi Hồn Thiêng

Thôi rồi Việt Tộc chúng ta ơi 
Đốt lửa mau lên khắp xứ người 
Lớp lớp quân về, bom đánh địch 
Hàng hàng bạn đến, súng thay lời 
Đao pha lũ quỷ đang ôm đảng 
Lính gọi đồng bào đến tiếp hơi 
Tổ Quốc còn gì khi nước mất 
Đừng chờ phách lạc với hồn phơi...

Hawthorne  8 - 6 - 2018 
CAO MỴ NHÂN

Vào Trận Cuối Cùng

Đặc Khu Kinh Tế ấy ai ơi 
Mại quốc cầu vinh (!) giận tái người 
Mạt hạng hàng dân đen thúc thủ ?! 
Đại gia tư bản đỏ chia lời (!) 
Đứng lên gào thét… và hành động 
Tranh đấu đối đầu… chẳng phí hơi 
Cả nước xuống đường vào trận cuối 
Sá gì máu đổ xác thây phơi

June 2018 
HỒ CÔNG TÂM