Monday, January 8, 2018

Em Đi - nhạc Mai Hoài Thu 
                               thơ Khưu Trí DưĐông Nguyên trình bày